HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ĐT
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng Tổ chức cán bộ
1. Giới thiệu:
Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là phòng chức năng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
Thông tin chung của đơn vị:
Địa chỉ: Phòng Tổ chức Cán bộ - Tầng 2 - Nhà Điều hành
Điện thoại: (0320) 3891.799 Máy lẻ: 224
Email: PhongTCCB@hmtu.edu.vn
Lịch sử hình thành:
Tháng 7 năm 2007, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I-Bộ Y tế, để tương ứng với cơ cấu bộ máy trường đại học, Phòng Tổ chức Cán bộ được thành lập trên cơ sở phòng Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I-Bộ Y tế.

2. Chức năng, nhiệm vụ
a) Chức năng
Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức thực hiện việc quản lý, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ viên chức theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.
b) Nhiệm vụ
- Đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng và kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trường;
- Tư vấn về nhân sự để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ; soạn thảo các văn bản về tổ chức nhân sự trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành;
- Phối hợp với các các đơn vị trong công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức. Là đầu mối xây dựng kế hoạch biên chế của các đơn vị;
- Tổ chức tuyển dụng viên chức mới, chuẩn bị các nội dung trình Hiệu trưởng ký kết hợp đồng làm việc với viên chức, ký kết các hợp đồng lao động khác. Tham gia sát hạch viên chức hết thời gian thử việc để đề nghị bổ nhiệm chính thức;
- Quản lý hồ sơ viên chức, lao động hợp đồng; bổ sung các thông tin mới vào hồ sơ viên chức hằng năm;
- Tham gia đánh giá viên chức hàng năm, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, đi học tập đào tạo ở trong và ngoài nước;
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động;
- Kết hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát đoàn ra, đoàn vào của Nhà trường;
- Kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật và nội quy, quy chế, thời gian làm việc của cán bộ viên chức trong Trường;
- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán, Phòng khám bệnh, Phòng Công tác Học sinh sinh viên trong việc đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ viên chức và học sinh sinh viên. Phối hợp với Phòng Tài chính trong việc xây dựng mức phân phối phúc lợi hằng tháng, các khoản thưởng, chi ngoài lương cho cán bộ viên chức, người lao động.
- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức nhân sự; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động; soạn thảo, ban hành văn bản hành chính.
3. Nhân sự
a) Giới thiệu nhân sự


b) Phân công nhiệm vụ

4. Định hướng phát triển thời gian tới của đơn vị:
4.1. Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Trường và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
4.1.1. Công tác tổ chức bộ máy:
- Xây dựng tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ Trường theo năng lực, tập trung vào chuyên môn, ngoại ngữ.
- Từng bước bố trí, sắp xếp nhân lực theo đúng Quy chế tổ chức hoạt động của Trường; ưu tiên cho bộ môn Điều dưỡng, Xét nghiệm, phòng Khám bệnh, Trung tâm ATVSTP và bộ môn Y học cơ sở.
4.1.2. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011:
- Căn cứ nhu cầu thực tế của các phòng, bộ môn, xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 phù hợp, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trường Đại học và Bệnh viện.
- Xây dựng cơ chế thu hút cán bộ về Trường công tác và cơ chế thải loại cán bộ khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
4.1.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:
Bố trí cho các bác sỹ, cử nhân kỹ thuật mới tuyển đi học ngoại ngữ, chuyên khoa định hướng theo yêu cầu từng chuyên ngành (Ưu tiên các chuyên ngành cho Bệnh viện).
4.1.4. Công tác thi đua khen thưởng:
- Xây dựng tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và kế hoạch thi đua năm học 2010 - 2011.
- Hoàn thành báo cáo tổng kết thi đua và hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2009 - 2010.
4.1.5. Thực hiện các qui định, chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV:
- Đề xuất tổ chức tập huấn công tác Bảo hộ lao động cho CBCNV (quí IV/2010)
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNVC (Tháng 11/2010 )
- Làm thủ tục đề nghị nâng lương hàng năm cho viên chức đủ tiêu chuẩn (tháng 11/2010) và thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp nghề, phụ cấp độc hại, bồi dưỡng hiện vật đối với cán bộ viên chức theo qui định của Nhà nước.
- Thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội (nghỉ hưu, bồi dưỡng phục hồi sức khoẻ, thai sản, ốm đau), thanh quyết toán hàng tháng, hàng quí với BHXH tỉnh.
- Thực hiện các qui định về bảo hiểm y tế đối với HSSV
- Đăng ký tạm trú tạm vắng cho HSSV mới nhập Trường và chuyển phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu cho HSSV tốt nghiệp ra Trường.
4.1.6. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
- Năm bắt tình hình, giúp Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trường thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng quí, 6 tháng và cả năm theo qui định của Bộ Y tế
- Phối hợp với phòng Quan hệ và Hợp tác quốc tế thực hiện nghiêm túc Qui chế quản lý cán bộ đi công tác học tập ở nước ngoài và người nước ngoài đến công tác tại Trường.
4.1.7. Công tác thanh tra lao động
- Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học và các nội qui qui định của Nhà trường, tiến hành thanh, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế lao động của các đơn vị và cá nhân.
4.1.8. Công tác quản lý hồ sơ cán bộ:
- Triển khai bổ sung lý lịch cán bộ năm 2011 (tháng 3/2011)
- Tổ chức tiến hành đánh giá viên chức theo năm học (tháng 7/2011).
4.1.9. Công tác khác:
Cùng với các đơn vị trong Trường chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm 50 năm truyền thồng Nhà trường vào tháng 10/2010.
4.2. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ:
4.2.1. Nghiên cứu các văn bản của Nhà Nước, đề xuất tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ Trường theo năng lực ở từng vị trí công tác, tập trung vào chuyên môn, ngoại ngữ.
4.2.2. Đề xuất với Lãnh đạo Trường về cơ chế thu hút cán bộ có trình độ, năng lực về công tác tại Trường. Cử cán bộ đến các cơ sở đào tạo các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của Trường để tuyên truyền, thu hút SV tốt nghiệp về Trường công tác. Ưu tiên tuyển dụng nhân lực và bồi dưỡng cán bộ cho Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Lựa chọn những SV cao đẳng tốt nghiệp khá, giỏi giữ lại Trường công tác. Đề xuất thành lập Hội đồng đánh giá hết thử việc độc lập với Hội đồng xét tuyển viên chức. Sau khi hết thời gian thử việc của viên chức đặc biệt quan tâm đến việc sát hạch trình độ ngoại ngữ.
4.2.3. Phối hợp với phòng Đào tạo và các bộ môn xây dựng kế hoạch và cơ chế làm việc đối với các cán bộ chuyên môn của Trường làm việc thường xuyên tại các bệnh viện.
4.2.4. Đề nghị Lãnh đạo Trường sớm chấm dứt hợp đồng với những cán bộ, giảng viên không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, đề xuất ít nhất mỗi bộ môn đang đào tạo Đại học 01 giảng viên có năng lực đi đào tạo ngoại ngữ để chuẩn bị cho việc đi học ngắn hạn, dài hạn ở nước ngoài.
4.2.5. Là đầu mối cùng với tổ chức Công đoàn, các bộ môn, phòng chức năng xây dựng các tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và tiêu chí chấm điểm đảm bảo việc bình xét, đánh giá cán bộ viên chức phù hợp với thực tế Nhà trường.


Số lượt đọc:  5114  -  Cập nhật lần cuối:  07/08/2013 08:57:11 AM