HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Bảo đảm chất lượng GD
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản pháp quy/ hành chính
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính Kế toán
1. Chức năng

Phòng Tài chính kế toán có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch tài chính 5 năm và hàng năm, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, thực hiện công tác kế toán và tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tài chính kế toán 05 năm và hàng năm.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng định mức thu giá dịch vụ đào tạo đại học chính quy, liên thông, các dịch vụ đào tạo khác và dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giá. Tổ chức công khai mức thu học phí của từng năm học và dự kiến cho cả khóa học trước khi tuyển sinh.

- Quản lý và tổ chức thực hiện các nguồn thu gồm: nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn vốn đầu tư phát triển, học phí, viện phí, nguồn vốn viện trợ, tài trợ, vốn vay, lãi tiền gửi ngân hàng thương mại; Thu dịch vụ đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, hoạt động nghiên cứu khoa học và các nguồn thu hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy định về việc phân bổ và sử dụng kinh phí cho các đơn vị trong Trường.

- Quản lý và sử dụng nguồn tài chính trong chi đầu tư mua sắm, chi thường xuyên và hoạt động không thường xuyên, chi học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định; chi đầu tư phát triển hoạt động khoa học công nghệ; trích khấu hao tài sản cố định theo quy định và các khoản chi khác theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý và thực hiện việc trích lập quỹ (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hỗ trợ sinh viên và các quỹ khác) sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng xây dựng các quy định, quy chế về quản lý nguồn tài chính, quy chế tự kiểm tra tài chính, quy định sử dụng các quỹ và các quy định khác liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Hằng năm rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Giúp Hiệu trưởng quản lý, giám sát, kiểm tra, thẩm định giá, hướng dẫn thực hiện quy trình thanh toán trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, mua sắm vật tư trang thiết bị, sửa chữa, xây dựng và các dự án đầu tư khác theo quy định.

- Phối hợp với phòng Vật tư - Trang thiết bị, Hành chính quản trị và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, kiểm kê tài sản nhà nước thuộc lĩnh vực Trường quản lý; Đánh giá hiệu quả việc sử dụng các nguồn tài chính trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.

- Quản lý, bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách, hồ sơ về tài chính kế toán an toàn, nguyên vẹn theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, chế độ công khai minh bạch về việc thu, chi tài chính và chấp hành chế độ báo cáo tài chính theo quy định.

Số lượt đọc:  20072  -  Cập nhật lần cuối:  01/12/2017 12:36:19 PM