HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

Thông báo bảng điểm toàn khóa học lớp VB2 Xét nghiệm - khóa 3 và VB2 Hình ảnh - khóa 2
Thời gian nhận đơn phúc khảo nộp về phòng 104 - Khu Hiệu bộ từ 11/12/2013 - 24/12/2013.