HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế

Tra cứu điểm
Thông báo

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2020 - 2021

Thực hiện công văn số 3321 /BGDĐT- CTHSSV, ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020 – 2021;

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2020 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của SV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến SV tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, chính sách mới của ngành giáo dục.

2. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, phương pháp học đại học, chuẩn đầu ra; giáo dục chính trị và công tác HSSV; về chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, nhiệm vụ của sinh viên trong học tập trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu rèn luyện đối với sinh viên.

3. Nội dung học tập được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường, phù hợp với từng đối tượng sinh viên (Đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa). Tổ chức triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2020 – 2021 đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong trường bảo đảm 100% sinh viên tham gia thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học tập.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Đối với sinh viên đầu khóa.

1.1 Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV.

1.2 Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoa XII và Chỉ thị số 27/CT-Ttg ngày 08/9//2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

1.3 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cần thiết liên quan đến SV:

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp, luật Giáo dục, luật giáo dục đại học, luật Nghĩa vụ quân sự,luật Hình sự,

- Luật Giao thông, luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự…

- Các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Phổ biến các quy định, quy chế đào tạo theo tín chỉ, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ, chương trình đào tạo toàn khóa, hướng dẫn cách thức đăng ký học, phương pháp học đại học. Quy định về công tác sinh viên, chế độ chính sách, vay vốn tín dụng cho sinh viên.

1.4 Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam;

1.5 Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng văn hóa học đường, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội;

1.6 Giới thiệu về truyền thống nhà trường, triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu và giá trị cốt lõi, chương trình đào tạo, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

1.7 Chương trình, kế hoạch hoạt động công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các Câu Lạc bộ sinh viên. Tuyên truyền cho sinh viên về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động tình nguyện. Phổ biến, quán triệt về Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của Nhà nước. Giới thiệu đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành giáo dục, đẩy mạnh tuyển truyền về công tác tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên.

1.8 Giới thiệu về nội quy và hoạt động Thư viện.

1.9 Tham quan, học tập tại các cơ sở thực tập lâm sàng của Nhà trường

1.10 Hướng dẫn sinh viên thực hiện khảo sát ý kiến về các hoạt động của Nhà trường trong năm học 2020 – 2021.

2. Đối với sinh viên giữa khóa.

2.1 Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoa XII và Chỉ thị số 27/CT-Ttg ngày 08/9//2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cần thiết liên quan đến SV phổ biến các quy định, quy chế đào tạo theo tín chỉ, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ, quy định về công tác sinh viên, chế độ chính sách cho sinh viên; Triển khai chương trình đào tạo, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, tư vấn về tiến độ học tập phù hợp cho từng sinh viên để đảm bảo chương trình học tập của toàn khóa học.

2.3 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cần thiết liên quan đến SV: quyền con người, quyền công dân, luật Giáo dục, luật Nghĩa vụ quân sự, luật An ninh mạng, luật An toan giao thông, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

2.4 Tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh…) trong sinh viên; Nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng; một số kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

2.5 Tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên. Giới thiệu đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành giáo dục…

2.6 Chương trình, kế hoạch hoạt động công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các Câu Lạc bộ sinh viên.

2.7 Hướng dẫn sinh viên thực hiện khảo sát ý kiến về các hoạt động của Nhà trường trong năm học 2020 – 2021.

3. Đối với sinh viên cuối khóa.

3.1 Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoa XII và Chỉ thị số 27/CT-Ttg ngày 08/9//2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

3.2 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cần thiết liên quan đến SV phổ biến các quy định, quy chế đào tạo theo tín chỉ, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ, quy định về công tác sinh viên, chế độ chính sách cho sinh viên; trách nhiệm hoàn vốn đối với sinh viên tham gia vay vốn tín dụng; Triển khai chương trình đào tạo, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, tư vấn về tiến độ học tập phù hợp cho từng sinh viên để đảm bảo chương trình học tập của toàn khóa học.

3.3 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cần thiết liên quan đến SV: quyền con người, quyền công dân, luật Giáo dục, luật Nghĩa vụ quân sự, luật An ninh mạng, luật An toan giao thông, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

3.4 Phổ biến nội dung cơ bản các bộ Luật (Luật Lao động, Công chức, viên chức…). Hướng dẫn sinh viên kỹ năng tham gia phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ xin việc và làm việc hiệu quả; Kỹ năng khởi nghiệp, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp…

3.5 Chương trình, kế hoạch hoạt động công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các Câu Lạc bộ sinh viên.

3.6 Tập huấn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID 19.

3.7 Hướng dẫn thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên về các hoạt động của Nhà trường trong năm học 2020 – 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác sinh viên: Lập kế hoạch và phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

- Liên hệ và gửi thư mời báo cáo viên trong và ngoài trường.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tuần sinh hoạt công dân sinh viên.

- Dự trù kinh phí tổ chức và thanh quyết toán theo quy định

2. Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất (Hội trường, âm thanh, ánh sáng, …) bảo đảm triển khai thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” theo kế hoạch.

3. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng: đảm bảo photo tài liệu phát tay cho sinh viên.

4. Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên: Phụ trách nội dung chuyên đề các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên, tổ chức các hoạt động chào đón tân sinh viên.

5. Các phòng, khoa/bộ môn có liên quan cử báo cáo viên tham gia giảng dạy theo nội dung quy định. Cán bộ tham gia giảng dạy chuẩn bị đề cương báo cáo gửi về Phòng CTSV trước ngày 8/10/2020. Các Khoa/Bộ môn trực thuộc cử cán bộ quản lý sinh viên tham gia học tập nghiêm túc, đôn đốc viết thu hoạch và nộp bài đúng thời gian quy định.

6. Sinh viên phải chấp hành nghiêm túc các quy định về thời gian, địa điểm, tinh thần, thái độ học tập; nghỉ học phải có lý do và được sắp xếp để học bù ở các lớp kế tiếp. Kết thúc đợt học, sinh viên viết bài thu hoạch, ký cam kết và nộp đúng thời gian quy định. Kết quả hoàn thành đợt học tập là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua trong năm học 2020 - 2021.

"Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên" là một trong các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, yêu cầu các cá nhân và đơn vị được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện để các đợt học diễn ra nghiêm túc, chất lượng và đạt hiệu quả.

Số lượt đọc:  174  -  Cập nhật lần cuối:  07/10/2020 10:44:13 AM