HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

Thông báo kế hoạch đăng kí học phần cho học kì II – năm học 2018-2019


Phòng quản lí đào tạo thông báo kế hoạch đăng kí học phần cho học kì II – năm học 2018-2019 như sau:

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Từ 1/12/2018-5/1/2019 : Phòng quản lí đào tạo phối hợp với các khoa/ bộ môn xây dựng thời khóa biểu học kì II năm học 2018-2019

1.2 Từ 06- 14/1/2019: Phòng quản lí đào tạo công khai thời khóa biểu (cập nhật lần 1) trên trang web http://hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Cac-hoat-dong-khac/Thong-bao/. Sinh viên tìm hiểu các môn học của học kì kế tiếp trong sổ tay sinh viên, tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lên kế hoạch đăng kí học phần.

2. Đăng kí học phần

2.1 Từ 15-17/01/2019: sinh viên đăng kí học phần lần I trực tuyến trên cổng đăng kí.

2.2 Ngày 18/01/2019: công bố thời khóa biểu (cập nhật lần 2) trên web http://hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Cac-hoat-dong-khac/Thong-bao/, trong đó thông báo các lớp bị hủy do ít sinh viên đăng kí và mở thêm do nhu cầu đăng kí nhiều.

2.3 Từ 19-22/01/2019: sinh viên đăng kí học phần lần II trực tuyến trên cổng đăng kí.

2.4 Ngày 23/1/2019: Phòng quản lí đào tạo công bố thời khóa biểu (cập nhật lần 3) trên web http://hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Cac-hoat-dong-khac/Thong-bao/ trong đó thông báo các lớp được mở của học kì.

2.5 Từ 23-25/1/2019: Cố vấn học tập

- Duyệt đăng kí tín chỉ cho sinh viên trên phần mềm

- Nộp kết quả đăng kí tín chỉ của lớp (có chữ kí xác nhận của sinh viên và cố vấn, đủ sĩ số và xếp theo thứ tự mã sinh viên) về phòng quản lí đào tạo trước 15h ngày 25/1/2019.

2.6 Từ 11-13/02/2019: Đăng kí bổ sung thêm tại phòng quản lí đào tạo 103 trong các trường hợp:

- Lớp học đã đăng kí ở đợt 2 bị hủy

- Điểm các môn tiên quyết, song hành ở học kì 1 lên sau đợt đăng kí số 2

* Những trường hợp này Cố vấn học tập thống kê theo lớp và trực tiếp điều chỉnh cho sinh viên tại phòng quản lí đào tạo 103

- Học lại, học cải thiện dành cho sinh viên không đăng kí trực tiếp được trên hệ thống

* Sinh viên trực tiếp đăng kí tại phòng quản lí đào tạo 103, mang theo phiếu đã thu tiền có xác nhận của phòng tài chính kế toán.

2.7 15/02/2019: Phòng quản lí đào tạo công bố thời khóa biểu (chính thức) trên web http://hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Cac-hoat-dong-khac/Thong-bao/

2.8. Từ 25-28/02/2019: Sinh viên có quyền rút bớt học phần đã đăng kí tại tuần học thứ 3

- Cố vấn học tập trực tiếp nộp đơn xin rút bớt học phần của sinh viên theo đơn vị lớp về phòng quản lí đào tạo 103.

2.9. Ngày 1/3/2019: Cố vấn học tập trực tiếp nộp bổ sung bản in đăng kí tín chỉ của các sinh viên có sự điều chỉnh trong thời gian 11-13/02/2019 và 25-28/02/2019 tại phòng quản lí đào tạo 103.

3. Nộp học phí- theo qui định của phòng tài chính- kế toán

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện để việc đăng kí trực tuyến đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.