HMTU
Đang tải dữ liệu...
Chức năng nhiệm vụ
Trang chủ  >  Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ Bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng

1. Chức năng

Bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng (GDTC-GDQP) là bộ môn trực thuộc Trường có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực tổ chức, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa của bộ môn; công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên và cán bộ viên chức của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý giảng viên và người học thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng;

2.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm:

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và tiến độ giảng dạy học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng do bộ môn phụ trách theo đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của bộ môn và Nhà trường. Tham mưu, đề xuất về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

- Tham mưu, đề xuất cơ sở liên kết đào tạo các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung các học phần, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các học phần được Nhà trường giao.

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức giám sát, kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả của sinh viên theo Quy định của Nhà trường.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Nhà trường.

- Tham mưu và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; tham gia tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Tổ chức, giám sát đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn theo quy định của nhà trường.

- Phân công cán bộ giảng dạy các học phần do Bộ môn quản lý; Phân công cán bộ coi, chấm kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc các học phần, giám sát kiểm tra - thi, báo điểm và phối hợp cấp phát chứng chỉ giáo dục thể chất.

- Tham gia góp ý cán bộ quản lý cấp trên, đánh giá cán bộ quản lý ngang cấp, đánh giá giảng viên theo thẩm quyền quy định.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, liên kết đào tạo, các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần được phân công.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức của Bộ môn.

- Phân công cán bộ, giảng viên phụ trách các câu lạc bộ thể thao; các hoạt động ngoại khoá của sinh viên, cán bộ viên chức; lập danh sách, dự trù kinh phí và huấn luyện các đội tuyển thể thao của Trường.

- Phối hợp, tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong Nhà trường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

- Tham gia tổ chức các giải thể thao trong và ngoài Trường.

- Nghiên cứu, đề xuất mua sắm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác dạy, học, nghiên cứu khoa học và phục vụ hoạt động thể dục thể thao của Bộ môn.

- Tổ chức công tác quốc phòng toàn dân, tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân cho cán bộ viên chức và sinh viên toàn Trường.

- Tổ chức huấn luyện lực lượng Tự vệ, sẵn sàng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an trong Trường.

2.3. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong bộ môn theo quy định.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các hoạt động đoàn thể khác khi được phân công, điều động.