HMTU
Đang tải dữ liệu...
Tin Đào tạo
Danh sách học sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung cấp khóa 2009-2011

Bạn có thể tải danh sách tại đây.

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

HỆ TRUNG CẤP KHÓA 2009 - 2011

STT

CHUYÊN NGÀNH

SĨ SỐ

HS ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

HS KHÔNG ĐỦ ĐK DỰ THI TN

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐK THI TN

LÝ DO NỢ HỌC PHẦN

1

Trung cấp XN 32

70

61

9

1. Ngô Đức Cảnh: Nợ môn, KST(TH), VS(TH), Tin, NN2

2. Nguyễn Văn Hiếu: HH(LT), KST(TH), HH(TH), VS(LT), NN2

3. Phạm Văn Hoàng: NN2

4. Vũ Thị Mai(4/2/1991): Dược, VS(LT), NN2

5. Lường Văn Thịnh: Dược, HH(LT), KST(TH), HH(TH), VS(LT), NN2

6. Trịnh Viết Khiển: VS(TH), HH(TH)

7. Nguyễn Thị Chang: NN2

8. Hoàng Thị Thủy:Đình chỉ 1 năm

9. Hoàng Thị Hiệu bảo lưu kết quả

2

Trung cấp HA 26

69

51

18

1. Nguyễn Văn Giang: LS02

2. Nguyễn Duy Chính: Dược, NN2, LS04

3. Phạm Khắc Nguyên: Dược, NN2

4. Nguyễn Tôn Triệu: Dược, VLTX(LT), GPXQ, KTPT(LT), BTM(TH), GPXQ(TH)

5. Nguyễn Trọng Linh: Dược, VLTX(LT), NN2, pháp luật, TCYT

6. Lê Anh Đức: Dược, VLTX(LT), NN2, LS04, GPXQ(LT), pháp luật, TCYT, BTM(LT), LS03, LS08

7. Vàng A Giàng : NN2

8. Quàng Văn Nhớ: Dược, NN2,

9. Nguyễn Anh Tiến: KTXQTT2(TH), LS03, LS04, LS05, LS07

10. Trịnh Văn Nguyên: NN2

11. Phạm Tiến Thành: Dược

12. Bùi Quang An: Dược, VLTX(LT), NN2, KTXQTT2, GDSK

13. Ngô Văn An: NN2

14. Nguyễn Duy Khánh: NN2

15. Giàng A Gư: NN2

16. Tòng Văn Hưng: NN2

17. Trần Ngọc Thanh: LS08

18. Nguyễn Tiến Huy buộc thôi học

3

Trung cấp DD 34A

75

69

6

1. Nguyễn Thị Hà: DD Nội

2. Phạm Văn Triệu: Dược

3. Phạm Văn Bão: NN2

4. Ngô Thị Ngọc Lan: YHCT

5. Nguyễn Thị Thủy ( 29/7/1991): NN2

6. Phạm Văn Trường: NN2, YHCT, DDTN, LS08, Tin

4

Trung cấp DD 34B

80

78

2

1. Nguyễn Hữu Trọng: NN2

2. Phạm Thị Phương Hiền: LS07

5

Trung cấp DD 34D

57

57

0

Tổng

351

316

35

Ghi chú: Nếu học sinh nào còn nợ tiền học phí, tiền ký túc xá thì không được dự thi tốt nghiệp

Hải Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2011

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO