HMTU
Đang tải dữ liệu...
Tin Đào tạo
Chương trình hành động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2012 tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

VÀ HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ – BGD ĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NĐ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương xây dựng Chương trình hành động đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010 – 2012 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thống nhất nhận thức trong toàn thể cán bộ viên chức, học sinh sinh viên nhà trường về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

- Tạo khâu đột phá, làm tiền đề triển khai hệ thống các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học trong nhà trường giai đoạn 2010 - 2012.

- Phát huy sáng kiến và trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức, học sinh sinh viên đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả về nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển toàn diện, giữ vững và nâng cao vị thế của nhà trường.

2. Yêu cầu

Có sự chỉ đạo thống nhất, kiên quyết của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự phối hợp chặt của các tổ chức đoàn thể và sự triển khai thực hiện nghiêm túc của toàn thể cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên toàn trường.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong cán bộ viên chức và học sinh sinh viên toàn trường “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo”

- Tổ chức quán triệt Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05-NĐ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012.

- Tổ chức thảo luận những nội dung trong cuốn “Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học 2010 - 2012 - giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học”, các văn bản liên quan đến quản lý giáo dục đại học

- Xây dựng Chương trình hành động đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương giai đoạn 2010 – 2012

Thời gian hoàn thành trước ngày 25/4/2010 (Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo - Phạm Xuân Thành)

- Tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động vào cuối mỗi năm học

2. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học

Tiến hành rà soát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành của Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế về các hoạt động của Trường Đại học

- Quyết định số 2638/QĐ-BYT ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Phòng TCCB)

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về học phí trong hệ thống giáo dục quốc dân (Phòng TCKT)

- Quyết định số 1739/QĐ – BYT ngày 16/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đến năm 2020 (Phòng TCCB)

- Thông tư số 09/2009/TT - BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân” (Phòng ĐT, phòng TCCB, phòng TCKT, phòng CTHSSV, phòng HCQT, phòng TTB)

- Thông tư về xây dựng chuẩn đầu ra của các trường đại học, cao đẳng (phòng ĐT, phòng KĐCLĐT)

- Thông tư ban hành Quy định về biên soạn giáo trình đại học, cao đẳng (phòng ĐT)

- Thông tư hướng dẫn sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên (phòng Công tác HSSV)

- Thông tư Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng (phòng ĐT, phòng NCKH & HTQT)

- Thông tư Quy định về hợp tác quốc tế của các trường đại học, cao đẳng (Phòng NCKH & HTQT)

- Các văn bản quy định liên quan đến công tác tuyển sinh (phòng ĐT)

- Các văn bản quy định liên quan đến công tác kiểm định chất lượng đào tạo (phòng Kiểm định chất lượng đào tạo)

- Các Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp (phòng ĐT)

+ Quyết định số 25/2006/QĐ - BGD& ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

+ Quyết định số 36/2007/QĐ - BGD& ĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

+ Quyết định số 06/2008/QĐ - BGDĐT ngày 13/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

+ Quyết định số 43/2007/QĐ - BGD& ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

+ Quyết định số 40/2007/QĐ - BGD& ĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

- Quyết định số 42/2007/QĐ – BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo - Phạm Xuân Thành chịu trách nhiệm đôn đốc và chỉ đạo tổ chức thực hiện

3. Đổi mới quản lý trong hoạt động của trường

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế công khai, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở.

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện 3 công khai và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường (Các phòng ban, bộ môn)

- Thực hiện Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

- Rà soát việc thực hiện các quy định của nhà trường về công tác giảng dạy, công tác phục vụ đào tạo (công văn giấy tờ, mua sắm sửa chữa, …), công tác thi đua khen thưởng, kế hoạch hoạt động của từng phòng ban, bộ môn.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị, Trưởng các đơn vị, giáo vụ bộ môn, giáo vụ khoa lâm sàng, giáo viên chủ nhiệm lớp, khối.

- Kiểm tra thực hiện đề án khả thi thành lập trường và quy hoạch phát triển trường về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, giáo trình nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

- Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường

- Đổi mới quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ (đến năm 2011)

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện

4. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội

- Thành lập bộ phận chuyên trách về đào tạo theo nhu cầu xã hội (năm 2011)

- Triển khai đào tạo cấp chứng chỉ, đào tạo văn bằng 2 để tạo khả năng, cơ hội tìm kiếm việc làm cho người học

- Thực hiện hợp đồng đào tạo với các cơ sở y tế về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực thế mạnh của Nhà trường cho đối tượng người học là cán bộ y tế của các đơn vị như: Quản lý điều dưỡng, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức, Kỹ thuật hình ảnh, Xét nghiệm, Vật lý trị liệu, Chăm sóc người bệnh, Điều dưỡng sản phụ khoa …

- Hàng năm phải tiến hành điều tra khả năng tìm kiếm việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp.

- Tổ chức Hội nghị khách hàng để xác định nhu cầu đào tạo, tạo sự gắn kết hoạt động của nhà trường với các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực y tế.

- Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và NCKH: Liên kết đào tạo, tiếp cận và tiến tới áp dụng một số chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới, chuẩn bị lộ trình đào tạo từ xa về điều dưỡng và kỹ thuật y học (năm 2012)

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện

5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên

- Xây dựng tiêu chuẩn giảng viên của trường cần đạt được đến 2015 về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. Là giảng viên trình độ tối thiểu là Thạc sỹ trở lên, tiến tới 30% giảng viên có trình độ Tiến sỹ.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên cho từng bộ môn chuyên ngành để đảm bảo cơ cấu giữa các chuyên ngành. Hàng năm xây dựng kế hoạch học tập nâng cao năng lực chuyên môn: tham gia làm việc tại BV, học tập tại tuyến trên, học nước ngoài.

- Nâng cao khả năng ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên: các giảng viên giao tiếp bằng tiếng Anh, dịch được sách chuyên ngành và tiến tới tổ chức một số hội thảo bằng tiếng Anh

- Xây dựng cơ chế thu hút cán bộ có trình độ, có năng lực nghề nghiệp về làm việc tại trường

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện

6. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên

- Hoàn thành chuyển đổi các chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đào tạo theo năng lực (đến hết năm 2012). Hoàn thành xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo liên thông trình độ đại học (đến hết năm 2010)

- Các bộ môn rà soát việc thực hiện biên soạn giáo trình trình độ đại học theo hướng đổi mới, cắt giảm những nội dung chưa phù hợp, chồng chéo giữa các môn học, bổ sung những nội dung phù hợp với thực tế, tích hợp các môn học theo hướng mondul để tiến tới đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đào tạo theo năng lực.

- Tổ chức nghiệm thu và in giáo trình các môn học trình độ đại học vào tháng 10/2010

- Hoàn thành cuốn Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học của Trường từ 2005 đến 2010 để chào mừng 50 năm ngày truyền thống nhà trường, hoàn thành tháng 9/2010

- Đưa môn học phương pháp nghiên cứu khoa học vào các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và tổ chức giảng dạy từ năm học 2010 - 2011

- Duy trì tổ chức sinh hoạt khoa học chuyên đề hàng tháng. Tiến tới xuất bản tập san chuyên đề của Trường

- Thành lập “Câu lạc bộ Khoa học trẻ” để tạo cơ hội cho các giảng viên trẻ và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoàn thành vào năm 2011

- Có cơ chế khuyến khích công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí có giá trị trong nước và nước ngoài

Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo - Phạm Xuân Thành chịu trách nhiệm đôn đốc và chỉ đạo tổ chức thực hiện

7. Thực hiện quy hoạch phát triển trường

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại theo hướng chuẩn hoá đáp ứng nhu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đào tạo theo năng lực và hội nhập quốc tế.

- Triển khai và hoàn thành Dự án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cổng thông tin tích hợp để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, đào tạo, khám chữa bệnh và cung ứng dịch vụ (Hoàn thành vào năm 2011)

- Nhanh chóng đưa Bệnh viện, Trung tâm Kiểm nghiệm ATVSTP vào hoạt động có hiệu quả

- Triển khai xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương giai đoạn 2

- Tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động của trường giai đoạn 2006 - 2010. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể của nhà trường đến 2020 (Hoàn thành trước tháng 12/2010)

- Chuẩn bị lộ trình đào tạo Điều dưỡng, Kỹ thuật y học trình độ Thạc sỹ

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện

8. Đổi mới cơ chế tài chính

- Thực hiện nghiêm quy chế công khai (phòng ĐT, phòng TCCB, phòng CTHSSV, phòng TCKT, phòng HCQT, phòng TTB)

- Thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, chính sách tín dụng sinh viên nhằm đảm bảo sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học (phòng TCKT, phòng CTHSSV)

- Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về học phí năm học 2010 - 2011 (phòng TCKT)

- Rà soát, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của Trường cho phù hợp với thực tế

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện

9. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

- Rà soát việc thực hiện các văn bản pháp quy về kiểm định chất lượng đào tạo (Phòng KĐCLĐT)

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và hoàn thành báo cáo tự đánh giá của Trường (vào tháng 10 năm 2010)

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tiến tới đánh giá ngoài

Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo - Phạm Xuân Thành chịu trách nhiệm đôn đốc và chỉ đạo tổ chức thực hiện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Chương trình hành động của Nhà trường, Ban chỉ đạo triển khai tới các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức thực hiện.

2. Báo cáo kết quả triển khai và tổ chức thực hiện hàng năm của các đơn vị nộp cho Ban chỉ đạo để báo cáo Hiệu trưởng, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế.

3. Ban chỉ đạo Chương trình hành động của Trường có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Trường.

Hiệu trưởng yêu cầu các trưởng đơn vị phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình hành động của Trường tổ chức thực hiện Chương trình hành động đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương giai đoạn 2010 – 2012. Quá trình thực hiện có vấn đề nào chưa rõ liên hệ trực tiếp với thường trực Ban chỉ đạo để cùng thực hiện.