HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông báo đảm bảo chất lượng GD
GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC
Thực hiện Kế hoạch cập nhật Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm học 2020-2021, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố công khai dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT Kỹ thuật Xét nghiệm y học đến toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên và đối tượng quan tâm.
Mọi ý kiến góp ý, chỉnh sửa, bổ sung cho Báo cáo Tự đánh giá xin gửi trực tiếp cho Phòng KT&BĐCLGD hoặc gửi về email: tudanhgia@hmtu.edu.vn trước ngày 22/7/2021.
Trân trọng./.