HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 25/8 – 09/9/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

PHCN 6T_K5

14

Lượng giá chức năng

Thứ 6. 25/8/2023

9h – 10h30’

501

1

85223118.3

43

Tiếng anh 3 -YK/KTHA

Thứ 3. 29/8/2023

15h30’ – 17h

501, 503

2

85223117.3

19

Tiếng anh 3 – ĐD

Thứ 3. 29/8/2023

15h30’ – 17h

505

1

Học nhanh

25

Ngoại cơ sở

Thứ 7. 09/9/2023

9h – 10h30’

501

2

CK 1 NỘI

07

Nội tiết

Thứ 7. 09/9/2023

9h – 10h30’

501