HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi thực hành xác suất thống kê y học học kỳ I năm học 2021 - 2022 (ngày thi: 15-16/1/2022)

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địa điểm

1

15/01/2022

Thứ 7

7h

MATH 2003-ĐH21HA.2_LT.3_TH

18 SV (STT 1à18)

Phòng TH T4

9h

MATH 2003-ĐH21HA.2_LT.3_TH

2 SV (STT 19 + 20)

Phòng TH T4

MATH 2003-ĐH21HA.2_LT.2_TH

16 SV (STT 1 + 3à17)

13h

MATH 2003-ĐH21HA.2_LT.2_TH

7 SV (từ 18à24)

Phòng TH T4

MATH 2003-ĐH21HA.1_LT.2_TH

10 SV(từ 1à20)

15h

MATH 2003-ĐH21HA.1_LT.2_TH

17 SV (từ 11à27)

Phòng TH T4

2

16/01/2022

Chủ nhật

7h

MATH 2003-ĐH21HA.1_LT.3_TH

16 SV (từ 2à17)

Phòng TH T4

9h

MATH 2003-ĐH21HA.1_LT.3_TH

5 SV (từ 18à22)

Phòng TH T4

MATH 2003-ĐH21HA.2_LT.1_TH

7 SV

MATH 2003-ĐH21HA.1_LT.1_TH

5 SV

Lưu ý:

1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!