HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi thực hành xác suất thống kê y học Học kì II năm học 2021 – 2022

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địa điểm

1

23/5/2022

Thứ 2

7h

PHCN14-Tổ 1

18 SV (từ 1à18)

Phòng TH T4

9h

PHCN14-Tổ 1

17 SV (từ 19à35)

Phòng TH T4

13h30

PHCN14-Tổ 3

18 SV (từ 1à18)

Phòng TH T4

15h30

PHCN14-Tổ 3

10 SV (từ 19à28)

Phòng TH T4

PHCN14-Tổ 4

8 SV (từ 1à8)

2

24/5/2022

Thứ 3

7h

XN14A -Tổ 1

15 SV (từ 1à15)

Phòng TH T4

9h

XN14A -Tổ 1

5 SV (từ 16à20)

Phòng TH T4

XN14A -Tổ

10 SV (từ 1à10)

13h30

XN14B -Tổ 1

16 SV (từ 1à16)

Phòng TH T4

15h30

XN14B -Tổ 1

9 SV (từ 17à25)

Phòng TH T4

XN14B -Tổ 2

7 SV (từ 1à7)

3

25/5/2022- Thứ 4

7h

XN14A -Tổ 2

17 SV (từ 11à27)

Phòng TH T4

4

26/5/2022- Thứ 5

13h30

XN14B -Tổ 2

18 SV (từ 8à25)

Phòng TH T4

2

27/5/2022

Thứ 6

7h

PHCN14-Tổ 2

16 SV (từ 1à16)

Phòng TH T4

9h

PHCN14-Tổ 2

17 SV (từ 17à33)

Phòng TH T4

2

28/5/2022

Thứ 7

7h

XN14A -Tổ 3

15 SV (từ 1à15)

Phòng TH T4

9h

XN14A -Tổ 3

9 SV (từ 16à24)

Phòng TH T4

XN14B -Tổ 3

7 SV (từ 1à7)

13h30

ĐD20 -Tổ 1

19 SV (từ 1à19)

Phòng TH T4

15h30

ĐD20 -Tổ 1

11 SV (từ 20à30)

Phòng TH T4

ĐD20 -Tổ 2

8 SV (từ 1à8)

3

29/5/2022

Chủ nhật

7h

XN14B -Tổ 3

16 SV (từ 8à23)

Phòng TH T4

9h

PHCN14-Tổ 4

18 SV (từ 9à26)

Phòng TH T4

13h30

ĐD20 -Tổ 2

19 SV (từ 9à27)

Phòng TH T4

Lưu ý:

1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!