HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi thực hành môn Tin học học kỳ II năm học 2021 -2022

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địa điểm

1

13/05/2022

Thứ 6

13h30

INT 1003- ĐH21ĐD.3_LT.2_TH (21 SV)

(Lớp Chiều Thứ 6, Chủ nhật)

21 SV

(Từ 1à21)

Phòng TH Tin Tầng 4

2

15h30

INT 1003- ĐH21ĐD.3_LT.1_TH (20 SV)

(Lớp Chiều Thứ 6, Chủ nhật)

20 SV

(Từ 1à20)

Phòng TH Tin Tầng 5

3

23/05/2022

Thứ 2

7h00

INT 1003- ĐH21ĐD.2_LT.2_TH (27 SV)

(Lớp Sáng Thứ 2, 4)

15 SV

(Từ 1à15)

Phòng TH Tin Tầng 5

9h00

12 SV

(Từ 16à27)

4

13h30

INT1003.1_LT.5_TH (28 SV)

(Lớp Tối Thứ 2, 6)

15 SV

(Từ 1à15)

Phòng TH Tin Tầng 5

15h30

13 SV

(Từ 16à28)

5

24/05/2022

Thứ 3

7h00

INT 1003- ĐH21ĐD.1_LT.3_TH (27 SV)

(Lớp Sáng Thứ 3, sáng T7)

15 SV

(Từ 1à15)

Phòng TH Tin Tầng 5

9h00

12 SV

(Từ 16à27)

6

25/05/2022

Thứ 4

7h00

INT 1003- ĐH21ĐD.2_LT.1_TH (23 SV)

(Lớp Sáng Thứ 2, 4)

23 SV

(Từ 1à23)

Phòng TH Tin Tầng 5

7

26/05/2022

Thứ 5

7h00

INT 1003- ĐH21ĐD.1_LT.1_TH (31 SV)

(Lớp Chiều Thứ 3, 5)

20 SV

(Từ 1à20)

Phòng TH Tin Tầng 4

9h00

11 SV

(Từ 21à31)

Phòng TH Tin Tầng 5

8

9h00

INT 1003- ĐH21ĐD.1_LT.2_TH (24 SV)

(Lớp Chiều Thứ 3, 5)

4 SV

(Từ 1à4)

Phòng TH Tin Tầng 5

13h30

20 SV

(Từ 5à24)

9

28/05/2022

Thứ 7

13h30

INT 1003- ĐH21ĐD.3_LT.4_TH (33 SV)

(Lớp Tối Thứ 5, chiều T7)

15 SV

(Từ 1à15)

Phòng TH Tin Tầng 5

15h30

18 SV

(Từ 16à33)

10

29/05/2022

Chủ nhật

7h00

INT 1003- ĐH21ĐD.3_LT.3_TH (32 SV)

(Lớp Tối Thứ 5, chiều T7)

15 SV

(Từ 1à15)

Phòng TH Tin Tầng 5

9h00

17 SV

(Từ 16à32)

11

13h30

INT 1003- ĐH21ĐD.2_LT.3_TH (31 SV)

(Lớp Tối Thứ 3, sáng T7)

15 SV

(Từ 1à15)

Phòng TH Tin Tầng 5

15h30

16 SV
(Từ 16à31)

1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!