HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Thời gian: Từ ngày 16/04/2022)

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

SOC 2105.1

84

Tổ chức y tế - Chương trình y tế quốc gia - GDSK

T7. 16/4/2022

7h – 8h30’

501, 503, 505

2

GMHS 6 THÁNG

03

Kỹ năng lâm sàng GMHS (Hoãn thi)

T7. 16/4/2022

7h – 8h30’

505

3

ĐHLT ĐD10A

22

Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

T7. 16/4/2022

9h – 10h30’

501

4

BIOL 1101.1

32

Sinh học và di truyền

T7. 16/4/2022

9h – 10h30’

503, 505

5

GMHS 6 THÁNG

03

Dược gây mê (Hoãn thi)

T7. 16/4/2022

9h – 10h30’

505

6

GMHS 6 THÁNG

50

Gây mê gây tê

T7. 16/4/2022

13h30’ – 15h

501, 503

7

GMHS 6 THÁNG

50

Chăm sóc chuyên khoa bệnh lý

T7. 16/4/2022

15h30’ – 17h

501, 503