HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Thời gian: Từ ngày 08 – 12/02/2022)

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

Học nhanh.2 ĐHĐD12

102

Giải phẫu – Sinh lý

T3. 08/2/2022

13h – 14h30’

501, 503, 505, 507

2

ĐH19YK

73

Ngoại bệnh lý

T3. 08/2/2022

15h – 16h30’

501, 503, 505

1

ĐH17YK

93

Sức khỏe môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp

T4. 09/2/2022

15h – 16h30’

501, 503, 505

1

ĐH21YK

01

Hình thái chức năng 2

T5. 10/02/2022

15h – 16h30’

306

2

ĐH18YK

01

Truyền nhiễm - lao và bệnh phổi

T5. 10/02/2022

15h – 16h30’

306

1

ĐH19YK

73

Kỹ năng lâm sàng 3

T6. 11/02/2022

13h – 14h30’

501, 503, 505

1

ĐH21HA

36

Xác suất thống kê y học

T7. 12/02/2022

7h – 8h30’

501, 503