HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Ngày thi: 06 - 14/05/2022)

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐH21KTHA.1, 2

178

Hóa học

T 6. 06/5/2022

13h30’ – 15h

401, 403, 501, 503, 505, 507

1

POL 1005.1

35

Triết học Mác Lênin

T 7. 07/5/2022

7h – 8h30’

501, 503

2

ĐHLT GMHS10A

Dược gây mê (Hoãn thi)

T 7. 07/5/2022

7h – 8h30’

503

3

PHCN 10, 12

05

Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe

T 7. 07/5/2022

9h – 10h30’

501

4

ĐHLT GMHS10A

06

Chăm sóc người lớn bệnh ngoại khoa (Hoãn thi)

T 7. 07/5/2022

9h – 10h30’

501

1

ĐH19XN.2

70

Xét nghiệm tế bào

T 5. 12/5/2022

15h30’ – 17h

501, 503, 505

1

ĐHLT HA10A

21

Kỹ thuật siêu âm

T 6. 13/5/2022

13h30’ – 15h

501

1

POL 1007.1, 4, 6, 9

352

Chủ nghĩa xã hội khoa học

T 7. 14/5/2022

7h – 8h30’

204, 206, 207, 209, 401, 403, 405, 407, 501, 503, 505

2

ĐH21PHCN.1

ĐH21HA.1, 2

ĐH21XN.1, 2

398

Điều dưỡng cơ bản cấp cứu ban đầu

T 7. 14/5/2022

9h – 10h30’

204, 206, 207, 209, 401, 403, 405, 407, 501, 503, 505, 506, 507

3

ĐH20YĐK.1

86

Hình thái chức năng 6 (Nội tiết – Sinh sản)

T 7. 14/5/2022

13h30’ – 15h

501, 503, 505

4

ĐHLT GMHS10A

Chăm sóc bệnh nhân hồi sức sau phẫu thuật (Hoãn thi)

T 7. 14/5/2022

13h30’ – 15h

505

5

ĐHLT ĐD10A

CSSK người lớn bệnh ngoại khoa (Hoãn thi)

T 7. 14/5/2022

13h30’ – 15h

505

6

ĐHLT XN10A

32

Truyền máu nâng cao

T 7. 14/5/2022

15h30’ – 17h

501, 503

7

ĐHLT ĐD10A

ĐHLT GMHS10A

ĐHLT PHCN 10A

Phương pháp NCKH 1 (Hoãn thi)

T 7. 14/5/2022

15h30’ – 17h

503