HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG Học kì II , năm học 2021 – 2022 Đối tượng: Y5- Khóa 5 Ngày thi: 25/ 5/ 2022

TRƯỜNG ĐH KT Y TẾ HD

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG

Học kì II , năm học 2021 – 2022

Đối tượng: Y5- Khóa 5

Ngày thi: 25/ 5/ 2022

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địa điểm

1

25/5/2022

Thứ 4

13h30

INT4101-ĐH17YK.1_LT.4_TH

17 SV (STT 1à17)

Phòng TH T4

15h30

INT4101-ĐH17YK.1_LT.4_TH

16 SV (từ 18à33)

Phòng TH T4

Lưu ý:

1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!