HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
LỊCH THI THỰC HÀNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC - Học kì hè, năm học 2022– 2023

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địađiểm

1

28/07/2023

Thứ 6

7 h

Toán hè-Tổ 1

19 SV (từ STT: 1à19)

Phòng TH T1

9 h

Toán hè-Tổ 1

9 SV (từ STT: 20à28)

Phòng TH T1

Toán hè-Tổ 2

10 SV (từ STT: 1à10)

13 h 30

Toán hè-Tổ 2

19 SV (từ STT: 11à29)

Lưu ý:

1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!