HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIN HỌC Học kỳ 3, năm học: 2022 – 2023

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địa điểm

1

29/07/2023

Thứ 7

7h00

K49_INT 1003_hè.1_LT.1_TH

23 SV

(Từ 1à23)

Phòng TH Tin Tầng 1

2

13h30

K49_INT 1003_hè.1_LT.1_TH

9 SV

(Từ 24à32)

3

K49_INT 1003_hè.2_LT.1_TH

14 SV

(Từ 1à14)

4

30/07/2023

Chủ nhật

7h00

K49_INT 1003_hè.2_LT.1_TH

23 SV

(Từ 15à37)

1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!