HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch học
Thông báo lịch thi lại môn Lý, GPSL hệ tín chỉ ngày 10-12/03/2012

LỊCH THI LẠI MÔN GPSL NGÀY 10/03/2012
Thời gian thi 13h-14h30’
Tất cả sinh viên khối tín chỉ năm thứ nhất thi lại môn GPSL
tại các P3,4,15,16,17,18,23,24 khu A

LỊCH THI LẠI MÔN LÝ NGÀY 12/03/2012
Thời gian thi 15h-16h30’
Sinh viên Đại học khối tín chỉ năm thứ nhất thi lại môn Lý
tại P19 khu A
Sinh viên Cao Đẳng khối tín chỉ năm thứ nhất thi lại môn Lý
tại p13,14 khu A