HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch học
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 08/03/2013)

Địa điểm thi: Khu A

TT

Lớp thi

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

Tín chỉ năm 1

Kỹ năng mềm

T6.08/3/2013

13h - 14h30’

13,14

2

01ĐH11GM

01CĐ11GM

GPSL gây mê

T6.08/3/2013

13h - 14h30’

14

3

01ĐH11XN

02ĐH11XN

01CĐ11XN

02CĐ11XN

Huyết học 1

T6.08/3/2013

13h - 14h30’

14

4

01ĐH10ĐD

02ĐH10ĐD

03ĐH10ĐD

DD-TC

T6.08/3/2013

13h - 14h30’

21

5

01CĐ10GM

DD-ATVSTP

T6.08/3/2013

13h - 14h30’

21

6

01CĐ10HS

DD-TC

T6.08/3/2013

13h - 14h30’

21

7

01ĐH10XN

02ĐH10XN

DD-ATVSTP

T6.08/3/2013

13h - 14h30’

21

8

01ĐH10KTHA

XQTH

T6.08/3/2013

13h - 14h30’

23

9

01CĐ10KTHA

02CĐ10KTHA

XQSD-TN

T6.08/3/2013

13h - 14h30’

23

10

01ĐH10VLTL

01CĐ10VLTL

DD-ATVSTP

T5.07/3/2013

13h - 14h30’

21