HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch học
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 06/03/2013) (cập nhật 16h ngày 05/03/2013)

Địa điểm thi: Khu A

TT

Lớp thi

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

01ĐH12ĐD

01ĐH12GM

01ĐH12NHA

01ĐH12HS

01CĐ12ĐD

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

13

02CĐ12ĐD

03CĐ12ĐD

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

14

01CĐ12NHA

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

15

01CĐ12KTHA

01CĐ12KTHA

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

18,19

01CĐ12VLTL

01CĐ12XN

02CĐ12XN

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

23

01CĐ12GM

01CĐ12HS

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

21

SV thi cải thiện + học lại

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

24

2

01ĐH11ĐD

02ĐH11ĐD

ĐDCB1

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

22

3

01CĐ11ĐD

02CĐ11ĐD

01ĐH11NHA

ĐDCB2

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

22

1

01CĐ11NHA

DTH-TN

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

20

2

01ĐH11GM

01CĐ11GM

ĐDCB2

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

22

3

01CĐ11HS

01ĐH11XN

02ĐH11XN

01CĐ11XN

02CĐ11XN

01ĐH11KTHA

01CĐ11KTHA

01ĐH11VLTL

01CĐ11VLTL

DTH-TN

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

20

4

01ĐH10ĐD

02ĐH10ĐD

03ĐH10ĐD

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

17

5

01CĐ10NHA

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

17

6

01CĐ10GM

VC-HS mổ NS

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

22

7

01CĐ10HS

Nam học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

22

8

01ĐH10XN

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

12

02ĐH10XN

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

01CĐ10XN

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

02CĐ10XN

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

11

01ĐH10KTHA

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

8,9,10

01CĐ10KTHA

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

02CĐ10KTHA

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

01ĐH10VLTL

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

17

01CĐ10VLTL

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

11

9

01ĐH12KTHA

01ĐH12VLTL

01ĐH12XN

02ĐH12XN

01CĐ12KTHA

02CĐ12KTHA

01CĐ12VLTL

01CĐ12XN

02CĐ12XN

Đạo đức KTYH

T4.06/3/2013

15h - 16h30’

13

10

Học phần VS-KST chuyển lịch thi

CN 10/3/2013

7h - 8h30’

Lịch GĐ thông báo sau

11

Học phần GP-SL chuyển lịch thi

CN 10/3/2013

9h - 10h30’