HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch học
Lịch thi kết thúc học phần bộ môn chính trị ngày 17/07/2012

TT

Môn thi

Lớp

Thời gian

Địa điểm

1.

ĐL cách mạng

ĐL 1

7h - 8h30

P10,11,12 khu A

2.

ĐLCM cách mạng

ĐL 2

7h - 8h30

P4, 5 khu A

3.

ĐLCM cách mạng

ĐL 3

7h - 8h30

P13,14,15 khu A

4.

ĐLCM cách mạng

ĐL 4

7h - 8h30

P1, 2, 7, 8 khu A

5.

NL Mác

NL 1

7h - 8h30

P16, 17 ,18 khu A

6.

NL Mác

NL 2

7h - 8h30

P19, 20, 21 khu A

7.

NL Mác

NL4

7h - 8h30

P22, 23, 24 khu A

8.

TT Hồ Chí Minh

TT 1

9h - 10h30

P 13,14, 15 khu A

9.

TT Hồ Chí Minh

TT 2

9h - 10h30

P9, 10 khu A

10.

TT Hồ Chí Minh

TT 3

9h - 10h30

P19,20, 21 khu A

11.

TT Hồ Chí Minh

TT 4

9h - 10h30

P22, 23, 24 khu A

12.

TT Hồ Chí Minh

TT 5

9h - 10h30

P16, 17, 18 khu A

13.

TT Hồ Chí Minh

TT 6

9h - 10h30

P1, 2, 3, 5 khu A