HMTU
Đang tải dữ liệu...
Kết quả phúc khảo
KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - ĐỢT 2 - KỲ 2- NĂM HỌC 2022-2023 (QĐ số 75/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 30/5/2023)