HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị

Ngày 13/11/2015, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ThS.NCS. Lê Thúy Hường – Trưởng khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị với đề tài Nguồn nhân lực Y tế vùng đồng bằng sông Hồng

Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy:

Nguồn nhân lực y tế vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2008 -2014 đã đạt được những kết quả đáng kể, nhưng cũng còn tồn tại những hạn chế nhất định: (1) Số lượng cán bộ, nhân viên y tế cơ hữu sự nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, tỷ lệ cán bộ y tế/người dân thấp so với các vùng trong cả nước. (2) Năng lực chuyên môn kỹ thuật còn hạn chế, chất lượng dịch vụ y tế tuyến dưới thấp, còn sai sót trong chẩn đoán, điều trị và nhiều hiện tượng vi phạm y đức trong cán bộ, nhân viên y tế. (3) Cơ cấu nguồn nhân lực y tế chưa hợp lý: số cán bộ có trình độ cao còn chiếm tỷ trọng nhỏ, có sự khác biệt lớn về trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên y tế các tuyến.

Tác giả đưa ra các nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực y tế vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2015 -2020 và tầm nhìn 2030 như: (1) Xây dựng và thực thi quy hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực y tế của vùng; Xây dựng kế hoạch và lộ trình tuyển dụng theo đề án vị trí việc làm; Thực hiện chính sách ưu đãi trong đào tạo, đãi ngộ; Triển khai công tác đào tạo theo địa chỉ, đào tạo cử tuyển. (2) Phát triển các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế; đổi mới đào tạo liên tục và gắn với cấp chứng chỉ hành nghề; Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. (3) Kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu đối với từng tuyến, lĩnh vực và điều kiện cụ thể của từng đơn vị; Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, rà soát, phát hiện những bất cập trong bố trí, sử dụng nhân lực của các cơ sở y tế; Thực hiện luân phiên, luân chuyển cán bộ y tế giữa các tuyến. (4) Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực và năng lực, hiệu quả theo dõi, giám sát thực hiện chính sách y tế và thực hành nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. (5) Tăng cường đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện chế độ đãi ngộ phù hợp đối với nhân lực y tế.

Các kết quả trên sẽ góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, tranh thủ những nhân tố có tác động tích cực để đảm bảo nguồn nhân lực y tế cho khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.
Khúc Kim Lan