HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức  >  Thông báo
Thông báo kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho Học sinh - Sinh viên

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

CHO HỌC SINH SINH VIÊN

KHỐI CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 2008 – 2011

KHỐI TRUNG CẤP CHÍNH QUY KHOÁ 2009 – 2011

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỦ TRÌ

KHỐI CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

8h00 23/11/2011

Sinh viên tập trung để tập duyệt trao bằng TN

Khu B

Phòng Đào tạo

8h00 24/11/2011

Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp

Khu B

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

KHỐI TRUNG CẤP CHÍNH QUY

13h30 24/11/2011

Học sinh tập trung để tập duyệt trao bằng TN

Khu B

Phòng Đào tạo

8h00 25/11/2011

Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp

Khu B

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

1. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu có nhu cầu cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tạm thời đăng ký theo lớp và nộp về phòng Đào tạo (phòng 104) chậm nhất đến ngày 09/9/2011. Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tạm thời vào ngày 26/9/2011.

2. Học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu có nhu cầu cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tạm thời đăng ký theo lớp và nộp về phòng Đào tạo (phòng 104) chậm nhất đến ngày 07/10/2011. Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tạm thời vào ngày 24/10/2011.

3. Nếu HSSV không đến tập trung để tập duyệt trao bằng sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp và sẽ nhận bằng tốt nghiệp sau 01 tháng tại phòng Đào tạo (phòng 104)

Hải Dương, ngày 28 tháng 8 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG