HMTU
Đang tải dữ liệu...
Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

H thng qun lý của Labo xét nghim an toàn v sinh thực phm thuc Trưng Đại học kthuật Y tế Hải Dương được xây dng hoạt động p hp vi các tiêu chun ca ISO/IEC 17025 : 2017, đáp ứng các yêu cầu của B Y tế Việt Nam và của VILAS. Chúng tôi luôn ý thc được rằng không ngng ci tiến công tác quản lý, ci tiến k thut đ nâng cao cht lưng kim nghim, đáp ứng được nhim vụ đào tạo và nhu cu của khách hàng. Đ đạt được mục tiêu trên, Trưng Đi hc k thuật Y tế Hi ơng cam kết thc hiện:

1. Phc vụ tốt nhất các yêu cầu chính đáng của khách hàng, to sự tin tưởng của khách hàng đi với các kết quả phân tích do Labo thực hin theo các phương pháp đã được tiêu chun hoá, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng thời gian th nghim.

2. Sn sàng hợp tác với các cơ quan, đơn vị v nh vc phân tích, kim nghim thực phm, thc hiện các đề tài nghiên cu giám sát nh hình ô nhim thực phm, phát hiện nguyên nhân ngộ độc thc phm các độc t mới trong thực phẩm.

3. Thường xuyên hc tập đ nâng cao tnh đ chuyên môn. Tham gia đào to k thut cho hệ thống kiểm nghim an toàn vệ sinh thực phm các tuyến s vi các hình thức đào tạo dài hn, đào tạo ngắn hn, đào tạo lại cho cán b kim nghim khi nhu cầu.

4. Không ngng cải tiến công tác qun lý, đào to đội ngũ nhân viên có đ năng lực và nhn thc đưc tm quan trng ca việc cung ng dịch vụ đáp ng yêu cầu ca khách hàng. Luôn xem xét cải tiến năng lc h thống thiết bị nhm đảm bo nh ổn định của dịch vụ và tho mãn nhu cu ngày càng cao ca khách hàng trong nh vực phân tích kim nghim thc phm.

Vi phương châm Chất lưng Hiệu quả là s tồn tại của Labo, nh đo Trưng cam kết huy động mi ngun lực, tạo điều kin tốt nhất đ hệ thng qun lý cht lượng ca Labo xét nghim an toàn vệ sinh thực phm hoạt động có hiu quả.