HMTU
Đang tải dữ liệu...
Chức năng nhiệm vụ
Trang chủ  >  Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Y có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của khoa theo định hướng chiến lược chung của Nhà trường; Quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa Y theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo chương trình và theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo Y khoa hệ chính quy, chuyên khoa 1 Nội. Bên cạnh đó, khoa Y có nhiệm vụ xây dựng CTĐT cho các đối tượng Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành Sản phụ khoa, chuyên ngành Nha (hệ chính quy, lớp 6 tháng cấp chứng chỉ điều dưỡng Nha), chuyên ngành Gây mê hồi sức (hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, lớp 6 tháng cấp chứng chỉ điều dưỡng phụ mê). Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần do khoa đảm nhiệm đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các học phần của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo Xét nghiệm.

- Tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình, bộ công cụ đánh giá theo định hướng phát triển các học phần của Trường đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên khoa Y, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố và đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ sở sử dụng nguồn nhân lực y tế.

- Xây dựng đề án, tổ chức phát triển chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, lượng giá theo sự phát triển của khoa học ngành Y khoa, điều dưỡng chuyên ngành (Nha, Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức) và khoa học giáo dục.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của các cơ quan vào quá trình đào tạo của khoa.

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

2.6. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, người lao động trong khoa theo quy định của Nhà trường.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các hoạt động đoàn thể khác khi được phân công, điều động.